Hoàn thiện vận hành tổ hợp Heat Pump C02 cho khách sạn Tại Hà Nội